Hotel Vasundhara Palace

Kailash Gate, Muni-Ki-Reti,
Rishikesh-249192 (Uttarakhand) India
Phone no. : 91+ 135 + 2442345
Mobile : 9927032032
Fax : 2442338
E-mail : hotelvasundhara@hotmail.com,
         
  vasundharapalace@yahoo.co.in